Algemene voorwaarden

 

Stralendgroen

 

 • Definities
  • 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. Stralendgroen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Stralendgroen gevestigd aan de Rijksweg west 18c te Westerbroek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 52750728;
   2. klant: de wederpartij die met Stralendgroen een overeenkomst aangaat;
   3. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
   4. overeenkomst: de overeenkomst tussen Stralendgroen en de klant;
   5. website: de website www.stralendgroen.nl die door Stralendgroen wordt beheerd en waar de klant producten bij Stralendgroen kan bestellen.

 

 • Algemeen
  • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Stralendgroen en de klant.
  • 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
  • 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • 4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Stralendgroen vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 

 • Aanbod en productspecificaties
  • 1. Het aanbod van Stralendgroen is vrijblijvend.
  • 2. Kennelijke fouten of vergissingen op de website of in e-mailberichten van Stralendgroen binden Stralendgroen niet.
  • 3. De wezenlijke kenmerken van de producten die worden aangeboden via de website zijn opgenomen in de artikelbeschrijvingen op de website.
  • 4. Stralendgroen kan het assortiment dat op de website wordt aangeboden van tijd tot tijd aanpassen.

 

 • Totstandkoming van de overeenkomst
  • 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het bestelproces via de website succesvol heeft doorlopen.
  • 2. Als de klant schriftelijk, per mail of door het plaatsen van de bestelling akkoord gaat met de overeenkomst gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.
  • 3. Als de klant schriftelijk, per mail of door bij de BTW verklaring op de afrekenpagina aan te kruisen akkoord te gaan met de voorwaarden en te voldoen aan alle punten, verklaart de klant aan de eisen van de Nederlandse overheid te voldoen die noodzakelijk zijn om van de 0% btw regeling gebruik te maken: De zonnepanelen komen op een woonhuis te liggen en worden door een particulier aangeschaft. De zonnepanelen worden op of bij een woning gelegd, en de klant kijkt zelf na dat het gebouwtype in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) ‘woonfunctie’ betreft. Alle items in de bestelling zijn noodzakelijk om de zonnepanelen te installeren en worden daar ook voor gebruikt. Er worden geen items zoals zonneboilers, laadpalen, batterijen of andere items die niet strikt noodzakelijk zijn om de zonnepanelen te installeren besteld. Tot slot is de klant zich ervan bewust dat als de opbrengsten uit de geleverde energie boven de 1800 euro uit komen, dit een BTW belaste activiteit is en hiervoor een onderneming moet worden aangemeld bij de belastingdienst, en er BTW aangifte gedaan moet worden. Wordt de verklaring gedaan, maar blijkt deze achteraf niet te kloppen, dan wordt de verschuldigde BTW alsnog in rekening gebracht. Dit kan tijdens het bestelproces, maar ook nadat de bestelling al is afgerond.
  • 4. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Stralendgroen de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen.
  • 5. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Stralendgroen heeft ontvangen of indien de bevestigingse-mail de bestelling van de klant niet correct weergeeft, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Stralendgroen.

 

 • Account
  • 1. Indien de klant op de website een account heeft aangemaakt, dan is de klant te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. Stralendgroen kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant Stralendgroen daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

 

 • Herroepingsrecht
  • 1. De consument heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de consument de gehele bestelling van Stralendgroen heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de consument gewezen op het herroepingsrecht.
  • 2. Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 6.1 zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
  • 3. Wil de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de consument dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Stralendgroen kenbaar te maken. Aan de consument wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de consument kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.
  • 4. Nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de consument het product binnen 14 dagen naar Stralendgroen terug te sturen, mits onbeschadigd en ongebruikt. Betreft het een groot product, dan kan de consument Stralendgroen verzoeken het product bij de consument op te halen, dan kosten hiervan zijn te allen tijde voor rekening van de consument, zie ook artikel 6.8.
  • 5. De consument kan ook, zonder eerst Stralendgroen ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 6.1 terugsturen naar Stralendgroen. In een dergelijk geval dient de consument het “Modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
  • 6. Indien de consument op elektronische wijze aan Stralendgroen kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Stralendgroen na ontvangst van deze melding de consument een ontvangstbevestiging.
  • 7. Is het geretourneerde product beschadigd of bevat het gebruikssporen, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Stralendgroen overeenkomstig artikel 6.10 aan de consument terugbetaalt.
  • 8. Indien de consument de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de consument.
  • 9. Het risico van de retourzending rust bij de consument, tenzij Stralendgroen de producten bij de consument ophaalt.
  • Stralendgroen zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en Stralendgroen het product retour heeft ontvangen reeds betaalde gelden (aankoopprijs + verzendkosten) restitueren. Ontbindt de consument de overeenkomst gedeeltelijk en worden niet alle producten teruggestuurd, dan worden de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling niet aan de consument gerestitueerd. In geval van het retourneren van een deel van een combinatie waarop korting als geheel werd berekend (bijvoorbeeld de algemene setkorting) waarbij de voorwaarde voor de korting vervalt, vervalt deze korting en wordt het voor het geretourneerde onderdeel berekende bedrag gerestitueerd.
  • Naar de consument wordt een document gestuurd genaamd “Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht” waarin aan de consument de procedures rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.

 

 • Uitzonderingen op het herroepingsrecht
  • 1. Indien de consument via de website een product besteld heeft dat naar de specificaties van de consument wordt of is vervaardigd of een bestelling geplaatst heeft dat deels bestaat uit een of meerdere maatwerk producten, zoals op maat geknipte kabel en montagerail, dan heeft de consument niet het recht de overeenkomst ten aanzien van de op maat gemaakte producten te annuleren of te ontbinden en is artikel 6 niet van toepassing.
  • 2. Het bedrijf dat via de website een bestelling heeft geplaatst kan geen beroep doen op het herroepingsrecht.

 

 • Prijzen, verzendkosten en aflevering
  • 1. Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw.
  • 2. De hoogte van de verzendkosten wordt voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst via de website aan de klant kenbaar gemaakt, tenzij de bestelling op een van de Waddeneilanden, of in het buitenland geleverd dient te worden.
  • 3. Indien de klant wenst dat de bestelling op een van de Waddeneilanden geleverd wordt, dan dient de klant contact met Stralendgroen op te nemen om de hoogte van de verzendkosten op te vragen.
  • 4. De bestelling kan op dinsdagen, woensdagen, donderdagen, vrijdagen en zaterdagen afgeleverd worden. Bij uitzondering kan het zijn dat de bestelling op maandagen of zondagen wordt afgeleverd, maar dit wordt zo veel mogelijk voorkomen. 
  • 5. De dag voorafgaand aan de aflevering van de bestelling neemt Stralendgroen contact met de klant op om het tijdvak aan te geven waarin de bestelling afgeleverd wordt. Dit tijdvlak is niet bindend. Het is mogelijk dat de bestelling op de overeengekomen dag buiten het tijdvak wordt afgeleverd.
  • 6. Indien de bestelling op de overeengekomen dag van aflevering niet bij de klant afgeleverd kan worden door toedoen van de klant, waaronder het niet aanwezig zijn van een persoon die de bestelling in ontvangst kan nemen, dan wordt met de klant een nieuwe afspraak gemaakt voor de aflevering en worden nogmaals de verzendkosten aan de klant in rekening gebracht.

 

 • Betaling
  • 1. De bestelling kan op de volgende wijzen betaald worden:
   1. middels iDEAL;
   2. aan de postbezorger, bij levering onder rembours. De kosten voor de levering onder rembours komen voor rekening van de klant en worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt;
   3. door het factuurbedrag voorafgaand aan de levering over te maken op de bankrekening van Stralendgroen;
   4. bij het ophalen van de bestelling door de klant;
   5. indien de bestelling niet via pakketbezorging geleverd wordt (zoals een of meerdere zonnepanelen), middels pinbetaling bij aflevering.

 

 • Afhalen, levertijd en afnameverplichting
  • Indien de klant tijdens het plaatsen van de bestelling via de website ervoor heeft gekozen om de producten op te halen, dan wordt de klant ervan op de hoogte gesteld wanneer de bestelling gereed is en hij zijn bestelling bij Stralendgroen kan ophalen.
  • Indien Stralendgroen het product niet binnen 30 dagen nadat de bestelling via de website is geplaatst kan leveren, dan stelt Stralendgroen de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de consument een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de consument de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Stralendgroen eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.
  • De klant is verplicht de bestelde producten af te nemen, tenzij artikel 6 van toepassing is. Indien de klant de bestelde producten niet afneemt, dan is Stralendgroen gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan. Indien de klant de producten niet afneemt, ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft Stralendgroen het recht om de producten na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de klant te verkopen. De klant blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop.
  • Indien de klant wenst dat Stralendgroen helpt met inladen, dan doet Stralendgroen dat met de grootste zorg. Het risico voor eventuele schade aan eigendom van de klant, ligt bij de klant.
 • Verplichtingen van de klant en adviezen
  • De klant is zelf verantwoordelijk voor het op correcte wijze monteren van de producten. Stralendgroen levert de bestelling enkel af en verzorgt niet de montage. Indien tijdens of door toedoen van de montage van de producten door de klant of door een derde schade is ontstaan aan het (on)roerend goed waar de montage plaatsvindt of aan de geleverde producten of overige (zaaks)schade, zoals lekkage, of lichamelijk letsel is ontstaan, dan kan Stralendgroen daarvoor nimmer verantwoordelijk worden gesteld. Het (laten) monteren van de producten is geheel voor risico van de klant.
  • Indien Stralendgroen goed werkende producten heeft geleverd, dan is de klant zelf verantwoordelijk voor het inwerkingstellen van de producten.
  • De klant dient zelf te controleren of de constructie waarop dan wel waaraan hij de producten monteert of laat monteren daarvoor geschikt is.
  • Aan door Stralendgroen gegeven adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.
  • De klant is zelf verantwoordelijk voor het juist plaatsen van de bestelling met de juiste onderdelen. Stralendgroen kijkt na of de items uit een bestelling met elkaar samenwerken, maar daar kunnen geen rechten aan worden ontleend.
  • De klant is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig lezen en correct wel of niet invullen van de BTW verklaring. 

 

 • Eigendomsvoorbehoud
  • Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Stralendgroen, totdat alle vorderingen die Stralendgroen op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
  • Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:
   1. verpanden;
   2. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
   3. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
  • De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Stralendgroen te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Stralendgroen veilig te stellen.
  • Indien de klant zijn verplichtingen jegens Stralendgroen niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Stralendgroen gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Stralendgroen op volledige schadevergoeding.
  • Indien Stralendgroen gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Stralendgroen toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van Stralendgroen zich bevinden.
  • Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Stralendgroen daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Stralendgroen.
  • De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Stralendgroen toekomende rechten onverlet.

 

 • Conformiteit
  • Stralendgroen staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod en/of op de website vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

 • Klachten en garantie
  • De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:
   1. of de juiste producten zijn geleverd;
   2. of het juiste aantal is geleverd;
   3. of de producten beschadigd zijn tijdens het transport.
  • Reclames ten aanzien van een bestelling dienen zo spoedig mogelijk na de levering aan Stralendgroen kenbaar te worden gemaakt. Toont de klant aan dat de geleverde bestelling niet correct is, dan zal Stralendgroen de ontbrekende delen van de bestelling leveren en/of de juiste producten leveren.
  • Transportschade dient onverwijld na de levering door de klant aan Stralendgroen kenbaar te worden gemaakt.
  • De klant is verplicht Stralendgroen de mogelijkheid te geven om een klacht te controleren. Het feit dat Stralendgroen overgaat tot het onderzoeken van een klacht, impliceert niet dat Stralendgroen erkent dat de geleverde bestelling incorrect of gebrekkig is.
  • Indien de klant aantoont dat een geleverde product op het moment van levering gebrekkig was, dan wordt door Stralendgroen, naar zijn keuze, het product vervangen, gerepareerd of de prijs voor het product (deels) gecrediteerd. De aansprakelijkheid van Stralendgroen is te allen tijde beperkt tot hetgeen is opgenomen in artikel 15.
  • Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren.
  • Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
  • Indien op een geleverd product een fabrieksgarantie wordt verleend, dan wordt dat voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt.
  • Een verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Stralendgroen kan doen gelden.
  • Indien de klant een beroep wenst te doen op de garantie, dan dient de klant contact op te nemen met de fabrikant van het product. De contactgegevens staan op de website. Op verzoek van de klant kan Stralendgroen zijn medewerking verlenen bij het indienen en afhandelen van een garantieclaim. Stralendgroen is hiertoe niet verplicht.
  • Indien bij het onderzoeken van een klacht of een garantieclaim blijkt dat één van de onderstaande situaties van toepassing is, dan wordt de klacht niet (verder) in behandeling genomen en kan de garantieclaim door de fabrikant worden afgewezen:
   1. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of slecht onderhoud van het product;
   2. het product niet correct door de klant en/of door een derde is gemonteerd;
   3. het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
   4. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd;
   5. gebreken veroorzaakt zijn door van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, reinigingsmiddelen, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen, weersomstandigheden, stroomstoring en blikseminslag;
   6. de schade is veroorzaakt door de gebruiker van het product of door een derde (vernieling);
   7. het product niet is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies en/of de technische specificaties;
   8. controles niet nauwkeurig zijn uitgevoerd.

 

 • Aansprakelijkheid en verjaring
  • Stralendgroen kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
   2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
  • De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Stralendgroen is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
  • Er kunnen kleurverschillen bestaan tussen panelen die in één levering worden geleverd. Stralendgroen is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
  • De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Stralendgroen is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart Stralendgroen tegen alle aanspraken ter zake.
  • Stralendgroen is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van de geleverde producten of door verkeerde montage van de geleverde producten.
  • Stralendgroen is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht aan het product.
  • In geen geval is Stralendgroen aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.
  • Stralendgroen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het product, aan andere zaken of voor letselschade die is ontstaan doordat het product is getroffen door bliksem of doordat het product door weersomstandigheden, zoals een storm, los raakt en/of weg waait.
  • Stralendgroen is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  • Stralendgroen is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, arbeidskosten, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
  • Indien Stralendgroen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Stralendgroen beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Stralendgroen gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Stralendgroen beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Stralendgroen of zijn ondergeschikten.
  • Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Stralendgroen vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Stralendgroen kan aanwenden, met dien verstande dat voor de consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

 

 • Overmacht
  • Stralendgroen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  • Omstandigheden die onder meer niet voor rekening van Stralendgroen komen zijn: transportmoeilijkheden; staking; diefstal; weersinvloeden; natuurrampen; oproeren, terrorisme, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; ex- en importverboden; stroomstoring; internetstoring; computerstoring; storing in het e-mailverkeer; hackerattack of computervredebreuk door een derde; overheidsmaatregelen.
  • Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Stralendgroen of van een door Stralendgroen ingeschakelde derde partij.

 

 • Contact
  • Voor vragen of voor het indienen van een klacht, kan de klant op de volgende wijzen contact opnemen met Stralendgroen:
   1. Via het telefoonnummer 050 211 04 20
   2. Via het e-mailadres: [email protected]
   3. Via het contactformulier op de website;
   4. Via de chatfunctie op de website.
  • Van een vraag en/of klacht die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
  • Bij Stralendgroen ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Stralendgroen binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 • Opschorting en ontbinding
  • Stralendgroen is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Stralendgroen ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
  • Stralendgroen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
  • Voorts is Stralendgroen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  • Stralendgroen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
  • Indien Stralendgroen tot opschorting of ontbinding overgaat, dan is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

 • Geheimhouding
  • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
  • Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Stralendgroen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Stralendgroen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Stralendgroen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op de overeenkomst tussen Stralendgroen en de klant is Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar Stralendgroen gevestigd is. De consument heeft 1 maand de tijd nadat Stralendgroen zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.